Forskende verksted Oslo

Forskningsprosjekt med fokus på medvirkning. Samarbeid mellom UiA, ByKuben Oslo (Oslo Kommune) og Paaby Prosess.

Av André Seljestad Knudsen (Masterstudent Global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA).

André Seljestad Knudsen

Det utforskende verkstedet åpner en prosess for å utvikle forståelser og ideer på tvers av kommunalt ansatte, politikere, borgere og sosiale entreprenører.

I samarbeid med ByKuben, Universitetet i Agder og aksjonsforskerne Kirsten Paaby (Paaby Prosess) og Mikaela Vasstrøm inviterte man til forskende verksted for alle interesserte.Verkstedene fant sted to ganger våren 2022 i Oslo. 

Jeg fikk som student ved masterprogrammet Samfunnsplanlegging og kommunikasjon muligheten til å være med som forskningsassistent der mine oppgaver var blant annet å transkribere innholdet fra verkstedene som deltakerne skrev. I tillegg var jeg med på selve verkstedene og skrev observasjoner, knyttet nettverk og ble kjent med ulike forskningsmetoder. Jeg var med hele dagen på verkstedene og ble dermed også kjent med alle arrangementsansvarlige og lokale aktører og innbyggere fra Oslo.

Utforskende verksted del 1: «Hvordan kan borgerinitiativer og sosiale entreprenører bidra til fremtidens bærekraftige byutvikling?  – Og er kommunen rigget til å understøtte og samarbeide med slike initiativer?» I dette utforskende verkstedet tok vi utgangspunkt i nyskapende innbyggerdrevne prosjekter i Oslo, som binder sammen mennesker, sted og natur i nye fellesskap. Fem aktører er invitert for å dele deres erfaringer, hva har vært kritiske vendepunkter, hva er barrierene og hva ses som fremtidige muligheter? Verkstedet er en del av et forskningsprosjekt, som tar utgangspunkt i Oslo, Bergen og Kristiansand, og som ser på forholdet mellom kommune og borgerinitiativ – for bedre fremtidig samarbeid og bærekraftig byutvikling. (Støttet med midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.)

Utforskende verksted del 2: «Kommunens utviklingsrolle i arbeidet med innbyggerinvolvering og bærekraftige nabolag – og hvordan styrke inkluderende og samarbeidende strukturer, nettverk, og møteplasser som varer over tid?» Vi tar utgangspunkt i eksempler på Oslo kommunes arbeid med innbyggerinvolvering og bærekraftige nabolag. Vi inviterer kommunen ved ansatte i bydeler, etater og byrådsavdelinger til å dele sine erfaringer fra ulike prosjekter og prosesser som handler om å involvere innbyggere i dialog for bærekraftig by- og områdeutvikling. Hvor er kommunen i dag og hvor vil kommunen? Barrierer og muligheter? Mål for dagen: dialog, erfaringsutveksling og konkrete anbefalinger til kommunens politikk for innbyggerinvolvering  og  bærekraftige nabolag. Det utforskende verkstedet er en del av prosjektet «Intermezzo – Dialogiske mellomrom i lokale planprosesser», som mottar støtte fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet. Det er en del av en verkstedsserie, som tar tester ut en modell for «dialogiske mellom», hvor det legges til rette for kollektiv utforskning, aktiv lytting og læring mellom lokale borgerinitiativer og kommunale planetater. Verkstedene vil sette fokus på gode praksismodeller og hands-on erfaringer i arbeidet med bærekraftig byutvikling. Vi utforsker ideer for både utvikling og samarbeid. Det er en arena, hvor de ulike innbyggerinitiativer og sosiale entreprenører kan lære av hverandre. Kommunen deltar som aktivt lyttende” høringsinstans”. Nye samarbeidsformer konkretiseres, og vi lar oss inspirere av FNs Bærekraftsmål.

Målet med de to sammenhengende verkstedene er å generere ny kunnskap og nye praksiser for bærekraftig byutvikling i Oslo.

Alle verkstedene har vært og er gratis. Mitt arbeid bestod i å skrive rapporten som skulle sendes ut til alle aktører og involverte. Temaet for prosjektet går rett inn i en sentral del av studiet. Som omhandler demokratisk medvirkning i regional – og samfunnsplanlegging. Hvem planlegger vi for? Hvor aktivt er innbyggere med i planleggingen? Dette er sentrale spørsmål innenfor samfunnsplanleggere og byutviklere. Min opplevelse var svært god fordi jeg fikk god innsikt i hele prosessen rundt dette med innbygger innspill. Slik at avstanden mellom planleggere, politikere og innbyggere blir mindre. Skriveprosessen var veldig fleksibel. Jeg fikk god tid og forståelse for at jeg hadde mye skole i samme periode. Har du mulighet selv til å bli med som forskningsassistent så anbefales det på det sterkeste. Du får innsyn i prosesser du kanskje skal jobbe med senere. Samtidig som du får verdifull skrivetrening og du får nettverk innenfor mulige arbeidsgivere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *